Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Asystent osoby niepełnosprawnej

Symbol cyfrowy zawodu: 341201

Zajęcia realizowane są przez 1 rok, 2 semestry

Praca asystenta polega na wspieraniu i pomocy osobom niepełnosprawnym w podstawowych czynnościach oraz zapewnieniu warunków do rehabilitacji podopiecznym. Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje również z instytucjami społecznymi. Absolwent może uzyskać zatrudnienie w różnych organizacjach oraz fundacjach na rzecz osób niepełnosprawnych.Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie: 

- współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,

- doradztwa w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,

- diagnozowania warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),

- pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy,

- włączania osób niepełnosprawnych w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,

- współpracy z mediami ułatwiając poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.


 W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji: 


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20   20
3 Język niemiecki zawodowy 20 10 30
4 Zagadnienia psychologii i socjologii 10   10
5 Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka 10   10
6 Przepisy prawa w zakresie świadczeń społecznych 10   10
7 Język migowy 20   20
8 Podstawy anatomii i fizjopatologii 20   20
9 Organizacja pracy z osobą niepełnosprawną   20 20
10 Metodyka pracy opiekuńczej 10 20 30
Ogólna liczba godzin 120 50 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Umiejetności opiekuńcze 30 60 90
12 Terapia zajęciowa i aktywizująca 20 60 80
Ogólna liczba godzin 50 120 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188