Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekun osoby starszej

Symbol cyfrowy zawodu: 341202

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry.

Jeżeli Chcesz pomagać osobom starszym i Twoim celem zawodowym jest świadczenie usług opiekuńczych to kierunek opiekun osoby starszej jest skierowany właśnie do Ciebie!

Do zadań opiekuna należy pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach, pielęgnowanie oraz dbanie o higienę osoby starszej i niesamodzielnej.

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

- rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,

- dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,

- udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

- nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji: 


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Język niemiecki zawodowy 20 10 30 30 90
5 Zagadnienia psychologii i socjologii 10 20 10   40
6 Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka 10       10
7 Przepisy prawa w zakresie świadczeń społecznych 10       10
8 Język migowy 20       20
9 Organizacja pracy z osobą niepełnosprawną   20 20 20 60
10 Metodyka pracy opiekuńczej 10 25 15 20 70
Ogólna liczba godzin 120 75 75 70 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Umiejetności opiekuńcze 15 60 60 65 200
12 Terapia zajęciowa i aktywizująca 30 30 40 40 140
Ogólna liczba godzin 45 90 100 105 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe: język angielski


 Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188