Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik administracji

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik administracji   

Symbol cyfrowy zawodu: 334306

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry

 Jeżeli marzysz o pracy w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,

- sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,

- prowadzenia postępowania administracyjnego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, 

- sądach, 

- podmiotach gospodarczych, 

- firmach ubezpieczeniowych, 

- bankach, 

- urzędach skarbowych.

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Podstawy ekonomii 20       20
7 Elementy statystyki 20       20
8 Zarys wiedzy o państwie i prawie 20       20
9 Przepisy prawa cywilnego   20 30   50
10 Przepisy prawa pracy   20 15 20 55
11 Przepisy prawa administracyjnego   20 25 25 70
Ogólna liczba godzin 135 90 70 45 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Technika i praca biurowa 30 50 40   120
13 Postępowanie w administracji   25 65 90 180
14 Finanse publiczne       40 40
Ogólna liczba godzin 30 75 105 130 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Warunki rekrutacji:

  

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188