Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik geolog

Technik geolog


Uzyskany tytuł zawodowy: Technik geolog

Symbol cyfrowy zawodu: 311106

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeżeli interesujesz się geologią, badaniem skał i minerałów oraz potrafisz odczytywać mapy i chciałbyś pracować przy wierceniach geologicznych lub wyznaczać trasy geoturystyczne, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik geolog w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

-         wykonywania i dokumentowania prac geologicznych,

-         interpretacji treści map, przekrojów, profili i zdjęć geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,

-         określania związków przyczynowo-skutkowych między stwierdzonymi w środowisku naturalnym faktami geologicznymi w postaci zjawisk, procesów i form,

-         określania makroskopowo struktury i tekstury skał oraz ich rozpoznawania,

-         odczytywania i interpretacji treści zawartej w dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej,

-         analizowania i wykorzystywania badań i oznaczeń parametryczne skał i wód podziemnych,

-         wykonywania przekrojów geologiczneych przez określone struktury geologiczne na podstawie dokumentacji,

-         projektowania tras geoturystycznych,

-         organizowania ruchu turystycznego.

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- jednostkach opracowujących projekty prac geologicznych,

- jednostkach prowadzących badania laboratoryjne oraz terenowe prace geologiczne,

- w administracji samorządowej w wydziale geologii i ochrony środowiska,

- w działach turystyki przy planowaniu tras geoturystycznych i obsłudze ruchu turystycznego.

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K1 – Wykonywanie prac geologicznych (R.25.) 


L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr
I

semestr II

semestr III

semestr IV

Suma godzin
w  okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Geologia dynamiczna i strukturalna

25

20

20

 

65

2

Mineralogia i petrografia

20

20

 

 

40

3

Geologia Polski z geoturystyką

40

20

20

 

80

4

Podstawy techniki

35

 

 

 

35

5

Wiertnictwo i geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń

 

50

15

 

65

6

Język angielski w geologii

 

 

 

20

20

7

Przepisy prawa i bhp w geologii

 

20

 

 

20

8

Działalność gospodarcza w geologii

 

 

 

15

15

Łączna liczba godzin

120

130

55

35

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Terenoznawstwo i kartografia geologiczna

35

25

20

 

80

2

Hydrogeologia i geologia inżynierska

 

 

30

50

80

3

Komputerowe wspomaganie w geologii

 

20

20

 

40

4

Geologia złóż

 

 

50

90

140

Łączna liczba godzin

45

45

120

140

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700


*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

semestr III

2

80

semestr IV

3

120

Razem

5

200

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188