Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik informatyk płatny + bonus

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik informatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

W ramach Policealnej Szkoły Zawodowej na kierunku technik informatyk Słuchacze nauczą się projektowania i administrowania bazami danych, projektowania stron www i aplikacji internetowych.

Jeżeli Chcesz zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną z zakresu IT oraz uzyskać zawód przyszłości – wybierz Policealną Szkołę Zawodową NOVA

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik informatyk  nabędzie umiejętności w zakresie:

- montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,

- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

- projektowania baz danych i administrowania bazami danych,

- tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę jako: 

- instalator sprzętu komputerowego, 

- projektant i programista baz danych, 

- administrator sieci komputerowych,  

- instalator i administrator systemów operacyjnych, 

- administrator baz danych.ROZDAJEMY CERTYFIKATY *

Dodatkowo  Słuchacze Naszej szkoły otrzymują dwa certyfikaty GRATIS !!!

1. Certyfikat ukończenia KURSU PHOTOSHOP

2. Certyfikat ukończenia KURSU PROJEKTOWANIA STRON WWW

* oferta dotyczy tylko informatyki płatnej
W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Język angielski zawodowy 20       20
4 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
5 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
6 Podstawy systemów komputerowych 20       20
7 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 20       20
8 Systemy operacyjne i urządzenia techniki komputerowej 20 40 20   80
9 Urządzenia peryferyjne i sieciowe oraz lokalne sieci komputerowe   40 20   60
10 Programowanie, witryny i aplikacje internetowe     25 20 45
11 Bazy danych     25 15 40
Ogólna liczba godzin 135 80 90 35 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych   25 25   50
13 Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych   20 20   40
14 Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 30 40     70
15 Administrowanie systemami operacyjnymi     40   40
16 Administrowanie bazami danych       70 70
17 Tworzenie stron i aplikacji internetowych       70 70
Ogólna liczba godzin 30 85 85 140 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestruWarunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188