Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik turystyki wiejskiej

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik turystyki wiejskiej

Symbol cyfrowy zawodu: 515203

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Na kierunku Technik turystyki wiejskiej Słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia działalności turystycznej na wsi. W Nova Policealna Szkoła Zawodowa Słuchacz nabędzie umiejętności niezbędnych do sporządzenia dokumentacji związanej z działalnością turystyczną oraz zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu.
Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,

- planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,

- planowania i organizowania działalności agroturystycznej,

- obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:  

- domach wczasowych, 

- ośrodkach wypoczynkowych,

- gospodarstwach agroturystycznych, 

- pensjonatach

Ponadto może  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Geografia turystyczna 20 20     40
7 Usługi żywieniowe, noclegowe i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym     10 20 30
8 Podstawy produkcji roliczej   60     60
9 Mechanizacja rolnictwa     15 15 30
10 Ekonomika i organizacja agroturystyki 40 15 20   75
Ogólna liczba godzin 135 125 45 35 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Działalność turystyczna na obszarach wiejskich 30 40 30   100
12 Rachunkowość w agroturystyce     40   40
13 Produkcja rolnicza     20 60 80
14 Działalność agroturystyczna     20 40 60
15 Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym     20 40 60
Ogólna liczba godzin 30 40 130 140 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Warunki rekrutacji:

·

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188