Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik turystyki wiejskiej

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik turystyki wiejskiej

Symbol cyfrowy zawodu: 515203

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Na kierunku Technik turystyki wiejskiej Słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia działalności turystycznej na wsi. W Nova Policealna Szkoła Zawodowa Słuchacz nabędzie umiejętności niezbędnych do sporządzenia dokumentacji związanej z działalnością turystyczną oraz zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu.
Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,

- planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,

- planowania i organizowania działalności agroturystycznej,

- obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:  

- domach wczasowych, 

- ośrodkach wypoczynkowych,

- gospodarstwach agroturystycznych, 

- pensjonatach

Ponadto może  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 -  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)

K2 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8. )


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20       20
Łączna liczba godzin 20 0 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność turystyczna na obszarach wiejskich 60 60     120
2 Język obcy w turystyce (angielski)     20 30 50
3 Produkcja rolnicza   15 50 20 85
4 Usługi agroturystyczne   15 50 20 85
Łączna liczba godzin 60 90 120 70 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Obsługa turystyczna 80 50     130
2 Prowadzenie produkcji rolniczej   20 20 40 80
3 Usługi żywieniowe 15 15 15 15 60
4 Usługi noclegowe     20 50 70
Łączna liczba godzin 95 85 55 105 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 175 700

Warunki rekrutacji:

·

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188