Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik turystyki wiejskiej z hotelarstwem

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik turystyki wiejskiej z hotelarstwem i pilotażem wycieczek

Symbol cyfrowy zawodu: 515203

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Na kierunku Technik turystyki wiejskiej Słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia działalności turystycznej na wsi. W Nova Policealna Szkoła Zawodowa Słuchacz nabędzie umiejętności niezbędnych do sporządzenia dokumentacji związanej z działalnością turystyczną oraz zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu.
Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,

- planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,

- planowania i organizowania działalności agroturystycznej,

- obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:  

- domach wczasowych, 

- ośrodkach wypoczynkowych,

- gospodarstwach agroturystycznych, 

- pensjonatach

Ponadto może  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

6

Geografia turystyczna

20

20

 

 

40

7

Usługi żywieniowe, noclegowe i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym

 

 

10

20

30

8

Podstawy produkcji roliczej

 

60

 

 

60

9

Mechanizacja rolnictwa

 

 

15

15

30

10

Ekonomika i organizacja agroturystyki

40

15

20

 

75

Ogólna liczba godzin

135

125

45

35

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

30

40

30

 

100

12

Rachunkowość w agroturystyce

 

 

40

 

40

13

Produkcja rolnicza

 

 

20

60

80

14

Działalność agroturystyczna

 

 

20

40

60

15

Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

 

 

20

40

60

Ogólna liczba godzin

30

40

130

140

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

16

Organizacja pracy hoteli i biur podróży

30

 

 

 

30

17

Podstawy hotelarstwa

 

10

 

 

10

18

Działalność recepcji

 

10

 

 

10

19

Obsługa klienta w hotelu i biurze podróży

 

 

20

 

20

20

Pilotaż wycieczek

 

 

 

15

15

Praktyka zawodowa

 

 

 

320

320

Egzamin potwierdzający kwalifikację TG.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację TG.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 


Warunki rekrutacji:

·

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188