Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Uzyskany tytuł zawodowy: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Symbol cyfrowy zawodu: 311930

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeśli chciałbyś pracować w nowoczesnej branży energetycznej przy produkcji i sprzedaży niekonwencjonalnych systemów energii odnawialnej, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa. Dzięki kierunkowi poznasz takie zagadnienia jak: energetyka słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz technologie energetycznego wykorzystania biomasy

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

–      określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;

–      planowania prac  związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;

–      organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

–      wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;

–      kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;

–      obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;

–      biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;

–      współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- przedsiębiorstwach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,

- firmach świadczących usługi z zakresu nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,

 - w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- w administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii lub

- możesz założyć własną firmę świadczącą usługi konsultingowe i sprzedażowe w zakresie energetyki odnawialnej

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K1 - Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej (B.21.)
K2 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22.)

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr
I

semestr II

semestr III

semestr IV

Suma godzin
w  okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Język angielski zawodowy w budownictwie

20

 

 

 

20

2

Działalność gospodarcza budownictwie

15

 

 

 

15

3

Rysunek techniczny

30

 

 

 

30

4

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

60

30

30

 

120

5

Systemy energetyki odnawialnej

 

65

30

30

125

6

Podstawy kosztorysowania w budownictwie

 

 

 

30

30

Łączna liczba godzin

125

95

60

60

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Dokumentacja techniczna w budownictwie

30

 

 

 

30

2

Montaż systemów energetyki odnawialnej

 

80

80

 

160

3

Obsługa systemów energetyki odnawialnej

 

 

35

85

120

4

Kosztorysowanie w budownictwie

 

 

 

30

30

Łączna liczba godzin

30

80

115

115

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

semestr IV

4

160

Razem

4

160


Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188