Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Uzyskany tytuł zawodowy: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Symbol cyfrowy zawodu: 311930

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeśli chciałbyś pracować w nowoczesnej branży energetycznej przy produkcji i sprzedaży niekonwencjonalnych systemów energii odnawialnej, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa. Dzięki kierunkowi poznasz takie zagadnienia jak: energetyka słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz technologie energetycznego wykorzystania biomasy

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

–      określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;

–      planowania prac  związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;

–      organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

–      wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;

–      kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;

–      obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;

–      biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;

–      współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- przedsiębiorstwach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,

- firmach świadczących usługi z zakresu nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,

 - w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- w administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii lub

- możesz założyć własną firmę świadczącą usługi konsultingowe i sprzedażowe w zakresie energetyki odnawialnej

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

BD.17. Montaż urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18. Eksploatacja urzadzęń i systemów energetyki odnawialnej


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 15     35
6 Podstawy procesów wytwarzania energii 25       25
7 Mechanika cieczy i gazów 25       25
8 Podstawy budownictwa 25       25
9 Podstawy prawa budowlanego i energetycznego       15 15
10 Dokumentacja techniczna   15 15    
11 Technologie systemów energetyki odnawialnej 15 25 20 70 130
Ogólna liczba godzin 165 55 35 85 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej   85 85   170
13 Konserwacja i naprawa urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej       90 90
14 Kosztorysowanie   25 55   80
Ogólna liczba godzin 0 110 140 90 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.17. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.18. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188