Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik informatyk z programowaniem gier i aplikacji mobilnych

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik informatyk z programowaniem gier i aplikacji mobilnych

Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Na kierunku technik informatyk słuchacze nauczą się projektowania i administrowania bazami danych, projektowania stron www i aplikacji internetowych.

Jeżeli Chcesz zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną z zakresu IT oraz uzyskać zawód przyszłości – wybierz kształcenie na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik informatyk.

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik informatyk  nabędzie umiejętności w zakresie:

- montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,

- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

- projektowania baz danych i administrowania bazami danych,

- tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę jako: 

- instalator sprzętu komputerowego, 

- projektant i programista baz danych, 

- administrator sieci komputerowych,  

- instalator i administrator systemów operacyjnych, 

- administrator baz danych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Język angielski zawodowy

20

 

 

 

20

4

Podejmowanie i prowadzenie działalnoŚci gospodarczej

20

 

 

 

20

5

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

6

Podstawy systemów komputerowych

20

 

 

 

20

7

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

20

 

 

 

20

8

Systemy operacyjne i urządzenia techniki komputerowej

20

40

20

 

80

9

Urządzenia peryferyjne i sieciowe oraz lokalne sieci komputerowe

 

40

20

 

60

10

Programowanie, witryny i aplikacje internetowe

 

 

25

20

45

11

Bazy danych

 

 

25

15

40

Ogólna liczba godzin

135

80

90

35

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

25

25

 

50

13

Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

 

20

20

 

40

14

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

30

40

 

 

70

15

Administrowanie systemami operacyjnymi

 

 

40

 

40

16

Administrowanie bazami danych

 

 

 

70

70

17

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 

 

 

70

70

Ogólna liczba godzin

30

85

85

140

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

20

Projektowanie gier video

 

 

20

 

20

21

Silniki 3D

15

 

 

 

15

22

Grafika komputerowa 2D i 3D

10

20

 

 

25

23

Gry w środowiskach mobilnych

 

 

20

 

20

24

Programowanie na Android, iOS i Windows Phone

 

 

 

30

30

Praktyka zawodowa

 

 

 

320

320

Egzamin potwierdzający kwalifikację EE.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację EE.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestruWarunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188