Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekun medyczny

 

Opiekun Medyczny 532102


Opiekun Medyczny to osoba, która ma za zadanie pomagać w sposób profesjonalny osobom chorym oraz osobom niesamodzielnym, zaspokajać ich podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun Medyczny weryfikuje i rozwiązuje problemy osób, które ma pod swoją opieką bez względu na stopień zaawansowania choroby czy wiek.

Do podstawowych obowiązków Opiekuna Medycznego należy:

- pomoc  i wsparcie osób chorych i niesamodzielnych,
- pomoc  swoim podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
- asysta personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
- współpraca z zespołem  opiekuńczym i terapeutycznych.

Opiekun Medyczny to zawód zaufania publicznego dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy  zespole, oraz empatię, która jest bardzo ważna w kontakcie z drugim człowiekiem.

 

SPECJALNOŚĆ

 

OPIEKUN MEDYCZNY

 

532102

 

SPECIALITY

 

PHYSIOTHERAPY TECHNICIANS AND ASSISTANS

 

3255

 
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 10 10 20
3 Język niemiecki zawodowy 20 10 30
4 Komunikacja personalna i społeczna 10   10
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z elementami pierwszej pomocy 20   20
6 Zarys anatomii i fizjologia człowieka 20   20
7 Język migowy   20 20
8 Biopsychospołeczne funkcjonowanie osoby chorej i niesamodzielnej 10   10
9 Organizacja pracy z osobą chorą i niesamodzielną   10 10
10 Opieka i pielęgnacja człowieka 10 20 30
Ogólna liczba godzin 100 70 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych 55 65 120
12 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   20 20
13 Aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej 15 15 30
Ogólna liczba godzin 70 100 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestruZajęcia dodatkowe nieobowiązkowe: język angielski.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188