Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Uzyskany tytuł zawodowy: technik elektroniki i informatyki medycznej

Symbol cyfrowy zawodu: 311411

Czas trwania: 2 lata – 4 semestry

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektrokardiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

Organizacja zajęć

Forma

stacjonarna

Długość nauki

dwa lata

Ilość dni nauki

trzy

Tryb nauki

dzienny, weekendowy (piątek, sobota, niedziela)

Ilość godzin w całym okresie kształcenia

1216

Szkolny plan nauczania - przedmioty

Pobierz

 

 

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej;

- współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;

- nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;

- wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku;

- oceniania stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej;

- obsługiwania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych;

- posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Po ukończeniu kierunku Absolwent może podjąć pracę w:

- zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach,

- ośrodkach naukowo – badawczych,

- pracowniach informatyki medycznej,

- zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,

- serwisach firmowych aparatury medycznej,

- zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

Pod koniec semestru IV zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji: 

Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (E.27.)

Warunki rekrutacji:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- fotografia do legitymacji.

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188