Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik masażysta

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik masażysta

Symbol cyfrowy zawodu: 325402

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty.  Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.  

                                                             


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1     1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 1 3     2 64
3 Język angielski zawodowy 2       1 32
4 Komunikacja personalna i społeczna   2     1 32
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą 2       1 32
6 Anatomia i fizjologia człowieka 4   3 3 5 160
7 Język migowy   2     1 32
8 Teoretyczne podstawy masażu 4 2     3 96
9 Zarys fizjoterapii     3   1,5 48
10 Zagadnienia kliniczne w masażu     3 3 3 96
Ogólna liczba godzin 13 9 9 6 18,5 592
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Masaż 5 5,5 8 10 14,25 456
12 Fizjoterapia       3 1,5 48
13 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   1,5     0,75 24
14 Anatomia topograficzna   2 2   2 64
Ogólna liczba godzin 5 9 10 13 18,5 592
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 19 19 19 19 38 1216
Praktyka zawodowa       160 160  
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestruKorzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik masażysta, nabędzie umiejętności w zakresie:

- wykonywania masażu medycznego,

- wykonywania masażu sportowego,

- wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,

- prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:  

- zakładach rehabilitacyjnych,

- zakładach opiekuńczo-wychowawczych, 

- ośrodkach pomocy społecznej, 

- uzdrowiskach,

- prywatnych salonach masażu/spa, 

Absolwent ma także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:  

K1 - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MASAŻU (symbol, Z.1.)


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

.


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188