Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik ortopeda

Technik ortopeda

Uzyskany tytuł zawodowy: technik ortopeda

Symbol cyfrowy zawodu: 321403

Czas trwania: 2 lata – 4 semestry

Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika. Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych, dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

 

Organizacja zajęć

Forma

stacjonarna

Długość nauki

dwa lata

Ilość dni nauki

trzy

Tryb nauki

dzienny, weekendowy (piątek, sobota, niedziela)

Ilość godzin w całym okresie kształcenia

1216

Szkolny plan nauczania - przedmioty

Pobierz

 

 

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania  

  i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

- opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie

  z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;

- dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego

  i środków pomocniczych;

- dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; podejmowania

  współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

  pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

 

Po ukończeniu kierunku Absolwent może podjąć pracę w:

- zespołach ortopedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach,

- gabinetach ortopedycznych,

- pracowniach ortopedycznych,

- zakładach produkujących i projektujących pomoce ortopedyczne,

- zakładach naprawy sprzętu ortopedycznego.

Pod koniec semestru IV zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji: 

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (Z.2)

Warunki rekrutacji:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- fotografia do legitymacji.

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188