Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Szkoły Artystyczne

NOVA Policealna Szkoła Plastyczna

 

Szkolnictwo artystyczne nadzorowane jest przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i tworzy odrębny system kształcenia, w stosunku do systemu kształcenia ogólnego. Wśród typów szkół artystycznych I i II stopnia znajdują się szkoły prowadzące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych.

Policealna Szkoła Plastyczna – to szkoła o 2-letnim cyklu kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego. O przyjęcie do szkoły policealnej na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który:

- w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata i

- posiada świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły, potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego określa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,


Po zakończeniu kształcenia w szkole plastycznej uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki. W wielu szkołach uczniowie prezentują też prace towarzyszące dyplomowi z takich dyscyplin, jak rysunek, malarstwo czy rzeźba.

Podczas zapisu do policealnej szkoły plastycznej kandydat wybiera jedną ze specjalizacji w zakresie następujących specjalności:

1.     Formy użytkowe – specjalizacje: aranżacja przestrzeni lub projektowanie ubioru,

2.     Techniki graficzne – specjalizacja: projektowanie graficzne

3.     Techniki scenograficzne – specjalizacje; charakteryzacja i wizaż lub stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

 Organizacja zajęć

- ilość dni nauki: 5

- forma zajęć; stacjonarna

- możliwe tryby kształcenia: dzienny (od poniedziałku do piątku), weekendowy (od środy do niedzieli)

 

Szkolny plan nauczania

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

NOVA Policealna Szkoła Plastyczna

zawód: plastyk, cykl kształcenia: 2 lata

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa

Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia

I

II

1

Historia sztuki

3

2

5

2

Rysunek i malarstwo

7

8

15

3

Rzeźba

2

3

5

4

Podstawy fotografii i filmu

 

5

5

5

Projektowanie multimedialne

5

 

5

6

Podstawy projektowania

5

 

5

7

Specjalność/specjalizacja

8

12

20

Liczba godzin tygodniowo

30

30

60

Godziny do dyspozycji dyrektora

 

5

5

Razem

30

35

65

Specjalność 1: formy użytkowe

Specjalizacja: aranżacja przestrzeni lub projektowanie ubioru

Specjalność 2: techniki graficzne

Specjalizacja: projektowanie graficzne

Specjalność 3: techniki scenograficzne

Specjalność: charakteryzacja i wizaż lub stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

 

 Oferujemy:

- solidne przygotowanie do egzaminu dyplomowego, potwierdzającego umiejętności w zawodzie plastyk,

- kształcenie w oparciu o podstawy programowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- atrakcyjne zajęcia plenerowe i warsztatowe,

- świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną,

- możliwość obrania własnej ścieżki rozwoju artystycznego,

- możliwość poznania świata mediów, mody i reklamy,

- Europass – Paszport Językowy (dla zainteresowanych) po  egzaminie ze znajomości języka,

- Europass – Curriculum Vitae

 

Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje egzamin wstępny w zakresie odpowiednio przedmiotów artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia, którego zadaniem jest zbadanie predyspozycji plastycznych i wrażliwości estetycznej kandydata w tym w szczególności:

- egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

- egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero     poświadczone przez notariusza),
- fotografia legitymacyjna w przypadku chęci otrzymania legitymacji,,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
- kserokopia dowodu osobistego,
- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Czesne– 0 zł

 Wydajemy

- zaświadczenia do ZUS-u,
- legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
- indeksy

 

 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188