Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Bydgoszcz

Egzamin zawodowy

Szanowni Słuchacze, 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy odbędzie się w dniach:

- część pisemna w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 12:00
- część praktyczna w dniu 26 czerwca 2017r. o godz. 13:00

Egzamin (obie części) odbędzie się w sali nr 7 w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy.

Prosimy zapoznać się z Komunikatem Dyrektora OKE zamieszczonym poniżej: 

Komunikat dyrektora CKE z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku


http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2017/2017_05_10_Komunikat_przybory_pisemny.pdf


http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2017/2017_05_10_Komunikat_przybory_pisemny.pdf


Deklaracja przystąpienia do egzaminu  (POBIERZ)

PRZEBIEG EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z częsci pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpł do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pobierz.


SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH 

Zawódsem. 1sem. 2sem. 3sem. 4
Technik usług kosmetycznych  K1K2
Technik bhp

K1 
Technik rachunkowości

K1K2
Technik administracji


K1
Technik informatyk
K1K2K3
Opiekunka środowiskowa
K1
 
Technik geodeta
K1K2K3
Technik turystyki wiejskiej

K1K2
Opiekun w domu pomocy społecznej


K1
Technik budownictwa

K1K2, K3
Technik usług fryzjerskich

K1K2
Technik żywienia i org.usł.gastr.

K1K2
Kucharz


K1
Technik hotelarstwa

K1K2
Technik organizacji reklamy

K1K2
Technik architektury krajobrazu

K1K2
 


 
K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie  
 na górę
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188