Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Katowice

Egzamin zawodowy
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty oraz ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.

Dla kwalifikacji Z.15. wymagane jest aby zdający miał również długopisy lub flamastry lub kredki w 3 kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 

Każdy Słuchacz ma obowiązek stawić się co najmniej 40 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i indywidualnym harmonogramem. 

 

 

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

  obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu

  można pobrać ze strony:

  http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/deklaracja-absolwenta

 

 

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Poniżej tabela z liczbą kwalifikacji na poszczególnych kierunkach 

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawód

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Technik usług kosmetycznych

 

 

K1

K2

Technik bhpK1

 

Technik rachunkowościOpis: http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.pngK1

K2

Technik administracji
K1

Technik informatyk


K1

K2

K3

Opiekunka środowiskowa


K1


 

Technik geodeta


K1

K2

K3

Technik turystyki wiejskiejK1

K2

Opiekun w domu pomocy społecznej
K1

Technik budownictwaK1

K2, K3

Technik usług fryzjerskichK1

K2

Technik żywienia i org.usł.gastr.K1

K2

Kucharz
K1

Technik hotelarstwaK1

K2

Technik organizacji reklamyK1

K2

Technik architektury krajobrazuK1

K2

 
 

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie

 

 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec/lipiec 2017 r

" style="text-decoration:underline">

" style="text-decoration:underline">

" style="text-decoration:underline">

" style="text-decoration:underline">

NOWY EGZAMIN  (Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

1. Uczeń/słuchacz - dyrektorowi szkoły do której uczęszcza
2. Absolwent szkoły- dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
3. Kursant kwalifikacyjnego kursu zawodowego – za pośrednictwem organizatora kursu dyrektorowi OKE
4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego – dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


                   


 
                            Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z częsci pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawódsem. 1sem. 2sem. 3sem. 4
Technik usług kosmetycznychK1K2
Technik bhpK1
Technik rachunkowościK1K2
Technik administracjiK1
Technik informatykK1K2K3
Opiekunka środowiskowaK1
Technik geodetaK1K2K3
Technik turystyki wiejskiejK1K2
Opiekun w domu pomocy społecznejK1
Technik budownictwaK1K2, K3
Technik usług fryzjerskichK1K2
Technik żywienia i org.usł.gastr.K1K2
KucharzK1
Technik hotelarstwaK1K2
Technik organizacji reklamyK1K2
Technik architektury krajobrazuK1K2


K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188