Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Katowice

Egzamin zawodowy


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie styczeń/luty 2019 r


Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty oraz ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.


* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 

Każdy Słuchacz ma obowiązek stawić się co najmniej 40 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i indywidualnym harmonogramem. 

 

 

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

  obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu

  można pobrać ze strony:

  http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/deklaracja-absolwenta

 

 

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Poniżej tabela z liczbą kwalifikacji na poszczególnych kierunkach 

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawód

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Technik usług kosmetycznych

 

 

K1

K2

Technik bhpK1

 

Technik rachunkowościOpis: http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.pngK1

K2

Technik administracji
K1

Technik informatyk


K1

K2

K3

Opiekunka środowiskowa


K1


 

Technik geodeta


K1

K2

K3

Technik turystyki wiejskiejK1

K2

Opiekun w domu pomocy społecznej
K1

Technik budownictwaK1

K2, K3

Technik usług fryzjerskichK1

K2

Technik żywienia i org.usł.gastr.K1

K2

Kucharz
K1

Technik hotelarstwaK1

K2

Technik organizacji reklamyK1

K2

Technik architektury krajobrazuK1

K2

 
 

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie

 

 


" style="text-decoration:underline">

" style="text-decoration:underline">

" style="text-decoration:underline">

" style="text-decoration:underline">

NOWY EGZAMIN  (Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

1. Uczeń/słuchacz - dyrektorowi szkoły do której uczęszcza
2. Absolwent szkoły- dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
3. Kursant kwalifikacyjnego kursu zawodowego – za pośrednictwem organizatora kursu dyrektorowi OKE
4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego – dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


                   


 
                            Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z częsci pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawódsem. 1sem. 2sem. 3sem. 4
Technik usług kosmetycznychK1K2
Technik bhpK1
Technik rachunkowościK1K2
Technik administracjiK1
Technik informatykK1K2K3
Opiekunka środowiskowaK1
Technik geodetaK1K2K3
Technik turystyki wiejskiejK1K2
Opiekun w domu pomocy społecznejK1
Technik budownictwaK1K2, K3
Technik usług fryzjerskichK1K2
Technik żywienia i org.usł.gastr.K1K2
KucharzK1
Technik hotelarstwaK1K2
Technik organizacji reklamyK1K2
Technik architektury krajobrazuK1K2


K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188