Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Piaseczno

Egzamin zawodowy

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW - CZĘŚĆ PISEMNA

TA A.68 - 10.01.2019 godz. 10.00

TUK A.61 - 10.01.2019 godz. 12.00

TUK A.62 - 10.01.2019 godz. 14.00

HS Z.14 - 10.01.2019 godz. 14.00


HARMONOGRAM EGZAMINÓW - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

TA A.68 - 09.01.2019 godz. 09.00

TUK A.61 - 09.01.2019 godz. 13.00

TUK A.62 - 12.01.2019 godz. 12.00 

HS Z.14 - 26.01.2019 godz. 12.00 


PRZEBIEG EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.


DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO <pobierz>


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188