Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Piaseczno

Praktyki zawodowe


Praktykę zawodową realizują słuchacze:

  Policealnej Szkoły Zawodowej (PSZ): technik usług kosmetycznych, technik bhp, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik geodeta, technik turystyki wiejskiej.
   > Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ): technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu.

     

    Etapy realizacji praktyki zawodowej:

     1. Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy. Zapytanie o praktykę.
     2. Zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakładu pracy: nazwa zakładu, adres, Regon. Odebranie skierowania na praktykę zawodową oraz dwóch egzemplarzy umowy o praktyki dla zakładu pracy.
     3. Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.
     4. Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk) z zakładu pracy.
     5. Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk wraz z jednym egzemplarzem z zakładu pracy.

      

     DZIENNICZEK PRAKTYK - do pobrania

     WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH

     NOVA Policealna Szkoła Zawodowa

      

     Wszyscy słuchacze Policealnej Szkoły Zawodowej mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze podanym w poniższej tabeli.

     Słuchacz, który pracuje w zawodzie lub pracuje w zawodzie pokrewnym, gdzie wykonuje obowiązki, które narzuca podstawa programowa w danym zawodzie, może złożyć podanie do dyrektora szkoły o całkowite lub częściowe zwolnienie z praktyki zawodowej.

     Słuchacz ma obowiązek rozliczenia się z praktyki zawodowej do 31 maja – jeśli ostatni semestr kończy w semestrze wiosennym lub do 31 grudnia – jeśli ostatni semestr kończy się w semestrze jesiennym.

     Ocena z praktyki zawodowej jest konieczna do ukończenia szkoły. Słuchacz, który nie rozliczył się z praktyki zawodowej, może złożyć podanie o termin dodatkowy – odpowiednio do końca lutego lub końca sierpnia.

     L.p.

     Zawód

     Symbol zawodu

     Wymiar praktyk w tygodniach/godz.

     1

     Asystent kierownika produkcji filmowej/TV

     ATV

     8/320

     2

     Asystent osoby niepełnosprawnej

     AON

     8/320

     3

     Florysta

     FLO

     4/160

     4

     Opiekun osoby starszej

     OOS

     8/320

     5

     Opiekun w domu pomocy społecznej

     ODP

     8/320

     6

     Opiekunka środowiskowa

     8/320

     7

     Technik administracji

     TAD

     8/320

     8

     Technik archiwista

     TAR

     4/160

     9

     Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

     BHP

     4/160

     10

     Technik drogownictwa

     TDR

     8/320

     11

     Technik eksploatacji portów i terminali

     TEP

     4/160

     12

     Technik geodeta

     TGD

     2/80

     13

     Technik geolog

     TGL

     5/200

     14

     Technik informatyk

     TI

     4/160

     15

     Technik ochrony fizycznej osób i mienia

     TOF

     4/160

     16

     Technik optyk

     TO

     4/160

     17

     Technik rachunkowości

     TR

     4/160

     18

     Technik turystyki wiejskiej

     TTW

     8/320

     19

     Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

     TEO

     4/160

     20

     Technik usług kosmetycznych

     TUK

     4/160

     21

     Technik usług pocztowych i finansowych

     TUP

     4/160

     22

     Technik weterynarii

     TWE

     4/160

     23

     Technik wiertnik

     TWI

     6/160

     24

     Asystentka stomatologiczna

     AS

     4/16

     25

     Higienistka stomatologiczna

     HS

     4/160

     26

     Opiekun medyczny

     OM

     4/160

     27

     Technik masażysta

     TM

     4/160

     28

     Technik sterylizacji medycznej

     TSM

     4/160

      

     1 tydzień = 40 godzin

      

      

     Tabela nie stanowi informacji o dostępnych kierunkach w danym mieście i nie jest narzędziem rekrutacyjnym.

     na górę
     Newsletter //bądź na bieżąco

     © 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

     Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188