Запись на сайте!
Наше предложение
Видео // наш канал на YouTube
Technik informatyk

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik informatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 351203

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Na kierunku technik informatyk Słuchacze nauczą się projektowania i administrowania bazami danych, projektowania stron www i aplikacji internetowych.

Jeżeli Chcesz zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną z zakresu IT oraz uzyskać zawód przyszłości – wybierz kształcenie na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik informatyk.

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik informatyk  nabędzie umiejętności w zakresie:

- montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,

- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

- projektowania baz danych i administrowania bazami danych,

- tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę jako: 

- instalator sprzętu komputerowego, 

- projektant i programista baz danych, 

- administrator sieci komputerowych,  

- instalator i administrator systemów operacyjnych, 

- administrator baz danych.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)


L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneSemestrRazem
IIIIIIIV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1Podstawy przedsiębiorczości1010  20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2Bezpieczeństwo i higiena pracy20   20
3Język angielski zawodowy20   20
4Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej20   20
5Komunikacja personalna i społeczna15   15
6Podstawy systemów komputerowych20   20
7Podstawy elektrotechniki i elektroniki20   20
8Systemy operacyjne i urządzenia techniki komputerowej204020 80
9Urządzenia peryferyjne i sieciowe oraz lokalne sieci komputerowe 4020 60
10Programowanie, witryny i aplikacje internetowe  252045
11Bazy danych  251540
Ogólna liczba godzin135809035340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 2525 50
13Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych 2020 40
14Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej3040  70
15Administrowanie systemami operacyjnymi  40 40
16Administrowanie bazami danych   7070
17Tworzenie stron i aplikacji internetowych   7070
Ogólna liczba godzin308585140340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych175175175175700
Praktyka zawodowa   320320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.08. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 

 
в начало
Информационный бюллетень //Будьте в курсе

© 2014 NOVA.PL Все права защищены.

Данный сайт не является торговым предложением в понимании Гражданского Кодекса. NOVA CE ООО. оставляет за собой право вносить изменения без объяснения причин. Предложение изменяется в зависимости от города. NOVA Центр Образования ООО с главным офисом в Варшаве (00-023), ул. Видок 8, находится в реестре предпринимателей, который ведет районный суд для столичного города Варшава в Варшаве, XII Торговый Отдел, в ЕГР под номером 0000467126, с уставным капиталом: 5.000 PLN, УПН: 5252558974, ОГРН: 146748188