Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik weterynarii z zarządzaniem kliniką weterynaryjną

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik weterynarii z zarządzaniem kliniką weterynaryjną

Symbol cyfrowy zawodu: 324002

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących człowiekowi, 

- wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,

- wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,

- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań.

 

 W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

 

 

 

20

6

Przepisy ruchu drogowego

 

 

20

 

20

7

Anatomia i fizjologia zwierząt

40

 

 

 

40

8

Produkcja zwierzęca

30

40

 

 

70

9

Medycyna weterynaryjna

20

25

25

25

95

10

Nadzór i kontrola weterynaryjna

 

 

 

25

25

11

Inseminacja i rozród zwierząt

 

15

 

 

15

Ogólna liczba godzin

165

80

45

50

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Anatomia i fizjologia praktyczna

 

30

 

 

30

13

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

 

30

30

 

60

14

Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt

 

 

30

 

30

15

Diagnozowanie chorób zwierząt

 

25

35

 

60

16

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

 

 

35

95

130

17

Wykonywanie nadzoru i kontroli weterynaryjnej

 

 

 

30

30

Ogólna liczba godzin

0

85

130

125

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

18

Biostatystyka i metody dokumentacji

 

20

 

 

20

19

Marketing i zarządzanie klinika weterynaryjną

 

 

20

20

40

20

Ochrona zdrowia w stanach zagrożenia

10

 

 

 

10

21

Prawo sanitarno-żywnościowe

10

 

 

 

10

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.10. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.11. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188