Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik weterynarii

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik weterynarii

Symbol cyfrowy zawodu: 324002

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących człowiekowi, 

- wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,

- wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,

- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań.

 

 W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

K1 - Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9. )

K2 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.)

K3 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11.)


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20       20
Łączna liczba godzin 20     0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Anatomia i fizjologia zwierząt 40       40
2 Chów i hodowla zwierząt 60       60
3 Inseminacja zwierząt 25       25
4 Diagnostyka weterynaryjna 30 10     40
5 Choroby i  pielęgnacja zwierząt   40 40   80
6 Administracja weterynaryjna       30 30
7 Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa       20 20
8 Przepisy ruchu drogowego     10   10
9 Podstawy działalności gospodarczej       20 20
9 Język obcy zawodowy (angielski)       15 15
Łączna liczba godzin 155 50 50 85 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Pracownia anatomiczna   30     30
2 Pracownia zootechniczna   45     45
3 Pracownia inseminacyjna   20     20
4 Pracownia diagnostyczna   30 35   65
5 Pracownia laboratoryjna     50   50
6 Pracownia zabiegowa     40 55 95
7 Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego       35 35
Łączna liczba godzin 0 125 125 90 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 175 700

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188