Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Bezpłatna nauka, czesne 0 zł !!!!!!!!!!

Zajęcia realizowane są przez 3 lata, 6 semestrów. Po zakończeniu szkoły mogą Państwo przystąpić do egzaminu maturalnego.

Osoby, które nie przystępują do egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (wykształcenie średnie).


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.


Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w NOVA Centrum Edukacyjne mają możliwość kontynuacji nauki w Policealnej Szkole Zawodowej oraz w Policealnej Szkole Promocji Kadr.


Klasa I II III Łączna liczba godzin Minimalny wymiar godzin
Semestr pierwszy drugi trzeci czwarty piąty szósty
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w poszczególnych semestrach
I Przedmioty w zakresie podstawowym 150 142 80 70 68 60 570 570
1 język polski 20 30 40 30 30 30 180 180
2 język angielski 20 12 20 20 18 15 105 105
3 historia 20 15         35 35
4 wiedza o społeczeństwie   15         15 15
5 podstawy przedsiębiorczości 20           20 20
6 geografia 10 10         20 20
7 biologia 15           15 15
8 chemia 15           15 15
9 fizyka 10 10         20 20
10 matematyka 20 30 20 20 20 15 125 125
11 informatyka   20         20 20
II Przedmioty w zakresie rozszerzonym 0 5 50 67 67 26 215 215
1 matematyka   5 10 27 32 16 90 90
2 geografia     40 40 35 10 125 125
III Przedmioty uzupełniające 0 0 15 10 10 0 35 35
1 historia i społeczeństwo     15 10 10   35 35
IV Godziny do dyspozycji dyrektora 2 5 7 5 7 0 26 26
1 język polski   2 2 3 5   12 12
2 język angielski 2 3 5 2 2   14 14
Całkowita liczba godzin na IV etapie edukacyjnym 152 152 152 152 152 86 846 846

Warunki rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Nie ma egzaminu wstępnego oraz konkursu świadectw.

Przy zapisie potrzebne będą:

- świadectwo ukończenia gimnazjum, bądź dawnej szkoły podstawowej 8-letniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

- 3 fotografie legitymacyjne,

- kserokopia dowodu osobistego,

Wystawiamy:

· zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u, MOPS-u,

· legitymacje uprawniające do zniżek. 

 
na górę
Newsletter // bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188