Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać TYTUŁ TECHNIKA. 

Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
- szybkiego przekwalifikowania się,

- zdobycia nowych uprawnień

- ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tm samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich. 


Oferujemy:

- solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

- kształcenie w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08), rekomendowany przez EUROSTAT,

- doskonale wyposażone pracownie,

- atrakcyjne praktyki i staże (także za granicą),

- świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną,

- Europass – Paszport Językowy (dla zainteresowanych) po  egzaminie ze znajomości języka,

- Europass – Cirriculum Vitae


Na niektórych kursach ostatnie wolne miejsca.

Czas trwania nauki
Zależny od danej kwalifikacji.

" style="color:#ff3300">System nauczania 

zaoczny 

Rekrutacja
Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i lutym/marcu, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty
- świadectwo ukończenia szkoły gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
- kserokopia dowodu osobistego,
- podanie o przyjęcie na kurs (dostępne w sekretariacie)

Wpisowe 0zł


 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188