Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami postępowania administracyjnego

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami postępowania administracyjnego

Symbol cyfrowy zawodu: 325509

Zajęcia realizowane są przez 1,5 roku, 3 semestry

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się badaniem przyczyny wypadków w pracy oraz decyduje o odsunięciu od pracy i zatrzymaniu pracy urządzeń, które wpływają na zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Technik BHP przeprowadza wstępne szkolenia oraz tworzy dokumentację oceny zagrożeń.


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwenta

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne 
i biologiczne występujące w środowisku pracy,

- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,

- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,

- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 z elementami postępowania administracyjnego

Cykl kształcenia: 3 semestry (1,5 roku)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

20

4

Język angielski zawodowy

20

20

 

40

5

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

15

6

Techniczne bezpieczeństwo pracy

15

25

 

40

7

Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka

10

 

 

10

8

Prawna ochrona pracy

20

10

10

40

9

Ergonomia w procesie pracy

 

20

20

40

10

Zagrożenia w środowisku pracy

15

15

 

30

Ogólna liczba godzin

135

90

30

255

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Technika i praca biurowa

30

 

 

30

12

Ocena ryzyka zawodowego

 

30

50

80

13

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych

 

30

50

80

14

Postępowanie w administracji

 

15

10

35

15

Szkolenia i usługi w bhp

 

 

40

40

Ogólna liczba godzin

30

75

150

255

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

180

530

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec III semestru


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188