Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Asystentka stomatologiczna

Symbol cyfrowy zawodu: 325101

Czas trwania: 1 rok

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas

wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej.
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1 1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 1 3 2 64
3 Język angielski zawodowy 2   1 32
4 Komunikacja personalna i społeczna   2 1 32
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą 2   1 32
6 Zarys anatomii i fizjologii układów oraz anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia 4   2 64
7 Język migowy   2 1 32
8 Materiałoznawstwo i farmakoterapia 3   1,5 48
Ogólna liczba godzin 12 7 9,5 304
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
9 Dokumentacja medyczna i finansowa  3 3 3 96
10 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   1,5 0,75 24
11 Asystowanie lekarzowi dentyście 4 7,5 5,75 184
Ogólna liczba godzin 7 12 9,5 304
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 20 20 20 640
Praktyka zawodowa   160 160  
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestruKorzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Asystentka Stomatologiczna nabędzie umiejętności w zakresie:

- przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy, 

- asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,

- przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii,

- wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- gabinetach stomatologicznych, 

- firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,

- hurtowniach stomatologicznych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji: 

K1 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (Z.15. )
Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188