Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Symbol cyfrowy zawodu: 325509

Zajęcia realizowane są przez 1,5 roku, 3 semestry

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się badaniem przyczyny wypadków w pracy oraz decyduje o odsunięciu od pracy i zatrzymaniu pracy urządzeń, które wpływają na zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Technik BHP przeprowadza wstępne szkolenia oraz tworzy dokumentację oceny zagrożeń.


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwenta

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne 
i biologiczne występujące w środowisku pracy,

- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,

- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,

- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13  )

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20     20
Łączna liczba godzin 20 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Techniczne bezpieczeństwo pracy 30 30 10 70
2 Podstawy prawa pracy 20 10 10 40
3 Ergonomia w procesie pracy 20 25   45
4 Zagrożenia w środowisku pracy   30 40 70
5 Język obcy zawodowy (angielski) w bezpieczeństwie i higienie pracy 10 15   25
Łączna liczba godzin 80 110 60 250
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Ocena ryzyka zawodowego 35 20 25 80
2 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych   25 30 55
3 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 40 20 60 120
Łączna liczba godzin 75 65 115 255
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 525


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188