Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Symbol cyfrowy zawodu: 325509

Zajęcia realizowane są przez 1,5 roku, 3 semestry

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się badaniem przyczyny wypadków w pracy oraz decyduje o odsunięciu od pracy i zatrzymaniu pracy urządzeń, które wpływają na zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Technik BHP przeprowadza wstępne szkolenia oraz tworzy dokumentację oceny zagrożeń.


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwenta

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne 
i biologiczne występujące w środowisku pracy,

- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,

- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,

- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13  )

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10   20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20     20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20     20
4 Język angielski zawodowy 20 20   40
5 Komunikacja persolanlna i społeczna 15     15
6 Techniczne bezpieczeństwo pracy 15 25   40
7 Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka 10     10
8 Prawna ochrona pracy 20 10 10 40
9 Ergonomia w procesie pracy   20 20 40
10 Zagrożenia w środowisku pracy 15 15   30
Ogólna liczba godzin 135 90 30 255
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30     30
12 Ocena ryzyka zawodowego   40 50 90
13 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych   35 50 85
14 Szkolenia i usługi w bhp     50 50
Ogólna liczba godzin 30 75 150 255
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 180 530
Praktyka zawodowa       160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestruWarunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188