Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gdańsk

Egzamin zawodowy

Szanowni Słuchacze 9 września 2018r. mija ostateczny termin składania deklaracji na egzamin zawodowy styczeń-luty 2019!!
Szanowni Słuchacze 17-18.02.2018 mija ostateczny termin składania deklaracji egzaminu z kwalifikacji na sesję czerwiec-lipiec!

Obecne semestry Asystentka stomatologiczna, Technik informatyk III, Technik bezpieczeństwa i higieny pracy II, Technik rachunkowości IV, Technik administracji III, Technik usług kosmetycznych II, Florysta I i II, Technik usług fryzjerskich III, IV proszone są o złożenie deklaracji. 


Szanowni Słuchacze uprzejmie informujemy, że OKE w Gdańsku nakłada opłatę za egzamin zawodowy w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu w części pisemnej w wysokości 57 zł, a w części praktycznej 114 zł. Opłatę za egzamin wnoszą absolwenci szkół  i absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz 3 i kolejny oraz osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego. Wpłat należy dokonać na konto:

941010  1140  0170  7922  3100  0000

tytuł przelewu: EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wniesienia opłaty składa się Dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2018

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ

L. p.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu 

części praktycznej

Godzina rozpoczęcia egzaminu części praktycznej

Liczba

zdających

1

A.36

11 stycznia 2018 r

12:00

3

2

A.61

11 stycznia 2018 r

12:00

18

3

A.62

11 stycznia 2018 r

14:00

30

4

A.65

11 stycznia 2018 r

14:00

4

5

E.12

11 stycznia 2018 r

10:00

3

6

E.13

11 stycznia 2018 r

12:00

3

7

E.14

11 stycznia 2018 r

14:00

3

8

Z.13

11 stycznia 2018 r

12:00

7

9

Z.01

11 stycznia 2018 r

14:00

1
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2018

HARMONOGRAM CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

L. p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma

( model ) egzaminu

Data egzaminu 

części praktycznej

Godzina rozpoczęcia egzaminu części praktycznej

Miejsce odbywania się egzaminu

1

A.36

dk

19 stycznia 2018 r

15:00

NOVA CE

ul. Piwna 1

2

A.61

d

10 stycznia 2018 r

13:00

NOVA CE

ul. Piwna 1

3

A.62

w

26 stycznia 2018 r

29 stycznia 2018 r

30 stycznia 2018 r

31 stycznia 2018 r

 

 

16:00

8:00, 12:00, 16:00

8:00, 12:00, 16:00

8:00, 12:00, 16:00

 

NOVA CE

ul. Chmielna 26

4

A.65

dk

16 stycznia 2018 r

15:00

NOVA CE

ul. Piwna 1

5

E.12

wk

02 lutego 2018 r

12:00, 16:00

NOVA CE

ul. Piwna 1

6

E.13

wk

05 lutego 2018 r

12:00

NOVA CE

ul. Piwna 1

7

E.14

wk

12 stycznia 2018 r.

16:00

NOVA CE

ul. Piwna 1

8

R.26

w

26 stycznia 2018 r.

16:00

NOVA CE

ul. Chmielna 26

9

Z.13

d

10 stycznia 2018 r.

13:00

NOVA CE

ul. Piwna 1

10

A.68

d

10 stycznia 2018 r

09:00

NOVA CE

ul. Piwna 1
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2018

HARMONOGRAM CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

L. p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma

( model ) egzaminu

Data egzaminu 

części praktycznej

Godzina rozpoczęcia egzaminu części praktycznej

Liczba

zdających

1

A.36

dk

19 stycznia 2018 r

15:00

4

2

A.61

d

10 stycznia 2018 r

13:00

25

3

A.62

w

26 stycznia 2018 r

29 stycznia 2018 r

30 stycznia 2018 r

31 stycznia 2018 r

 

 

16:00

8:00, 12:00, 16:00

8:00, 12:00, 16:00

8:00, 12:00, 16:00

3

3,3,3

3,3,3

3,3,3

4

A.65

dk

16 stycznia 2018 r

15:00

5

5

E.12

wk

02 lutego 2018 r

12:00

16:00

 

3

2

6

E.13

wk

5 lutego 2018 r

12:00

3

7

E.14

wk

12 stycznia 2018 r

16:00

3

8

Z.13

d

10 stycznia 2018 r

13:00

8

9

R.26

w

26 stycznia 2017 r.

16:00

1

10

A.68

d

10 stycznia 2018 r

09:00

1
A.36 – Prowadzenie rachunkowości

A.61 – Wykonywanie za zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp

A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Z.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

Z.13 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

R.26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych


 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty oraz ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.

Dla kwalifikacji Z.15. wymagane jest aby zdający miał również długopisy lub flamastry lub kredki w 3 kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 


Każdy Słuchacz ma obowiązek stawić się co najmniej 40 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i indywidualnym harmonogramem. 


Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

  obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu

można pobrać ze strony:W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

Szanowni Słuchacze, przypominamy, że bieżące informacje nt. egzaminów zawodowych, terminów składania deklaracji, terminów przekazywania wyników znajdą Państwo na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Poniżej tabela z liczbą kwalifikacji na poszczególnych kierunkach

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawód sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
Technik usług kosmetycznych     K1 K2
Technik bhp

K1  
Technik rachunkowości

K1 K2
Technik administracji


K1
Technik informatyk
K1 K2 K3
Opiekunka środowiskowa
K1
 
Technik geodeta
K1 K2 K3
Technik turystyki wiejskiej

K1 K2
Opiekun w domu pomocy społecznej


K1
Technik budownictwa

K1 K2, K3
Technik usług fryzjerskich

K1 K2
Technik żywienia i org.usł.gastr.

K1 K2
Kucharz


K1
Technik hotelarstwa

K1 K2
Technik organizacji reklamy

K1 K2
Technik architektury krajobrazu

K1 K2
 


 
K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie    
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188