Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Opole

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH

NOVA Policealna Szkoła Zawodowa

 Wszyscy słuchacze Policealnej Szkoły Zawodowej mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze podanym w poniższej tabeli.

Słuchacz, który pracuje w zawodzie lub pracuje w zawodzie pokrewnym, gdzie wykonuje obowiązki, które narzuca podstawa programowa w danym zawodzie, może złożyć podanie do dyrektora szkoły o całkowite lub częściowe zwolnienie z praktyki zawodowej.


Etapy realizacji praktyki zawodowej:

1. Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy. Zapytanie o praktykę.
2. Zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakładu pracy: nazwa zakładu, adres. 
3. Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.
4. Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk- pobierz) z zakładu pracy ( pobierz info)
5. Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk wraz z jednym egzemplarzem z zakładu pracy.

 

Terminarz rozliczenia praktyki zawodowej - złożenie dziennika praktyk:

do 31 maja   - jeśli ostatni semestr kończy w semestrze wiosennym

31 grudnia   jeśli ostatni semestr kończy się w semestrze jesiennym.


Ocena z praktyki zawodowej jest konieczna do ukończenia szkoły. Słuchacz, który nie rozliczył się z praktyki zawodowej, może złożyć podanie o termin dodatkowy – odpowiednio do końca lutego lub końca sierpnia.SEMESTRALNE WYMIARY PRAKTYK DLA SŁUCHACZY NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

L.p.

Zawód

Symbol zawodu

Wymiar praktyk w tygodniach/godz.

1

Asystent kierownika produkcji filmowej/TV

ATV

8/320

2

Asystent osoby niepełnosprawnej

AON

8/320

3

Florysta

FLO

4/160

4

Opiekun osoby starszej

OOS

8/320

5

Opiekun w domu pomocy społecznej

ODP

8/320

6

Opiekunka środowiskowa

8/320

7

Technik administracji

TAD

8/320

8

Technik archiwista

TAR

4/160

9

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BHP

4/160

10

Technik drogownictwa

TDR

8/320

11

Technik eksploatacji portów i terminali

TEP

4/160

12

Technik geodeta

TGD

2/80

13

Technik geolog

TGL

5/200

14

Technik informatyk

TI

4/160

15

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

TOF

4/160

16

Technik optyk

TO

4/160

17

Technik rachunkowości

TR

4/160

18

Technik turystyki wiejskiej

TTW

8/320

19

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TEO

4/160

20

Technik usług kosmetycznych

TUK

4/160

21

Technik usług pocztowych i finansowych

TUP

4/160

22

Technik weterynarii

TWE

4/160

23

Technik wiertnik

TWI

6/160

24

Asystentka stomatologiczna

AS

4/16

25

Higienistka stomatologiczna

HS

4/160

26

Opiekun medyczny

OM

4/160

27

Technik masażysta

TM

4/160

28

Technik sterylizacji medycznej

TSM

4/160

  1 tydzień = 40 godzin

 Tabela nie stanowi informacji o dostępnych kierunkach w danym mieście i nie jest narzędziem rekrutacyjnym.na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188