Запись на сайте!
Наше предложение
Видео // наш канал на YouTube
Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Bezpłatna nauka, czesne 0 zł !!!!!!!!!!

Zajęcia realizowane są przez 3 lata, 6 semestrów lub 4 lata, 8 semestrów. Po zakończeniu szkoły mogą Państwo przystąpić do egzaminu maturalnego.

Osoby, które nie przystępują do egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (wykształcenie średnie).


Organizacja zajęć

Forma kształcenia

Stacjonarna

Zaoczna

Tryb kształcenia

weekendowy, wieczorowy, dzienny

Podstawa przyjęcia do szkoły

 • na semestr I - świadectwo ukończenia gimnazjum
 • na semestr III – świadectwo ukończenia ZSZ wydane od roku 2015,
 • na inne semestry – za zgodą dyrektora

 

Wiek słuchaczy

 • ukończone 18 lat lub ukończenie 18 roku życia w roku, w którym ma nastąpić przyjęcie do szkoły,
 • poniżej 18 roku życia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na pisemną prośbę rodziców umotywowaną trudną sytuacją dziecka

 

Długość cyklu kształcenia

6 semestrów = 3 lata

Ilość godzin w semestrze

 • w semestrach I – IV 16 godz./tyg.
 • w semestrach V – VI 15 godz./tyg.

 

 • w semestrach I – V: 152 godz./sem.
 • w semestrze VI: 86 godz./sem.

 

Egzaminy

 • semestralne: pisemny i ustny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, a z pozostałych przedmiotów ustne,
 • egzamin maturalny – deklaracja wstępna do 30 września, deklaracja ostateczna do 7 lutego – przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym: język polski, język angielski, matematyka i jeden wybrany przedmiot w zakresie rozszerzonym

 

Legitymacja

tak – na prośbę słuchacza

Indeks

tak - na prośbę słuchacza

Świadectwa

 • świadectwo ukończenia liceum na druku MEN,
 • zaświadczenie z wynikami egzaminu maturalnego wydaje OKE do 30 czerwca


Ucząc się w LO, możesz jednocześnie zdobyć zawód , będąc słuchaczem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego . Co to oznacza? Kończąc liceum – masz jednocześnie tytuł technika.


Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w NOVA Centrum Edukacyjne mają możliwość kontynuacji nauki w:
•Policealnej Szkole Zawodowej
•Policealnej Szkole Promocji Kadr
•Policealnej Szkole Medycznej


Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne podczas zapisu

·         świadectwo ukończenia gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej lub ZSZ z 2015 r.,  (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),


Wydajemy

·         zaświadczenia do ZUS-u,

·         legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

·         Europass – Paszport Językowy (po przystąpieniu do egzaminu z języka angielskiego)

 
 

 
в начало
Информационный бюллетень //Будьте в курсе

© 2014 NOVA.PL Все права защищены.

Данный сайт не является торговым предложением в понимании Гражданского Кодекса. NOVA CE ООО. оставляет за собой право вносить изменения без объяснения причин. Предложение изменяется в зависимости от города. NOVA Центр Образования ООО с главным офисом в Варшаве (00-023), ул. Видок 8, находится в реестре предпринимателей, который ведет районный суд для столичного города Варшава в Варшаве, XII Торговый Отдел, в ЕГР под номером 0000467126, с уставным капиталом: 5.000 PLN, УПН: 5252558974, ОГРН: 146748188