Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Kraków

Egzamin zawodowy

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz własne przybory wyszczególnione TUTAJ.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 Każdy Słuchacz ma obowiązek stawić się co najmniej 40 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym.

 Terminy Egzaminów Zawodowych:

Egzaminy pisemne (10.01.2020 r.) odbędą się w budynku Biprostalu przy ul. Królewskiej 57
Egzaminy praktyczne (09.01.2020 r.) odbędą się w budynku Biprostalu przy ul. Królewskiej 57
Egzaminy praktyczne w pozostałych terminach odbędą się przy ul. Królewskiej 57


Data Godzina Kwalifikacja Rodzaj
10.sty 10:00 A.68 pisemny
EE.08
12:00 AU.61
RL.26
14:00 AU.62
EE.09
MS.13
MS.14
09.sty 09:00 A.68 d
13:00 A.61 d
AU.61
20.sty 08:00 EE.09 dk
25.sty 08:00 MS.13 w
12:00
16:00
08.lut 08:00 EE.08 wk
08:00 MS.14 w
12:00
16:00
16:00 AU.62 w


   Oznaczenia rodzaju egzaminu praktycznego:
   - d - dokumentacja
   - dk - dokumentacja na komputerze
   - w - wykonanie
   - wk - wykonanie na komputerze

   Dokładne informację o harmonogramie egzaminów w formie praktycznej można uzyskać w sekretariacie szkoły.

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

 

PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Poniżej tabela z liczbą kwalifikacji na poszczególnych kierunkach 

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188