Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Bezpłatna nauka, czesne 0 zł !!!!!!!!!!

Zajęcia realizowane są przez 3 lata, 6 semestrów lub 4 lata, 8 semestrów. Po zakończeniu szkoły mogą Państwo przystąpić do egzaminu maturalnego.

Osoby, które nie przystępują do egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (wykształcenie średnie).


Organizacja zajęć

Forma kształcenia

Stacjonarna

Zaoczna

Tryb kształcenia

weekendowy, wieczorowy, dzienny

Podstawa przyjęcia do szkoły

 • na semestr I - świadectwo ukończenia gimnazjum
 • na semestr III – świadectwo ukończenia ZSZ wydane od roku 2015,
 • na inne semestry – za zgodą dyrektora

 

Wiek słuchaczy

 • ukończone 18 lat lub ukończenie 18 roku życia w roku, w którym ma nastąpić przyjęcie do szkoły,
 • poniżej 18 roku życia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na pisemną prośbę rodziców umotywowaną trudną sytuacją dziecka

 

Długość cyklu kształcenia

6 semestrów = 3 lata

Ilość godzin w semestrze

 • w semestrach I – IV 16 godz./tyg.
 • w semestrach V – VI 15 godz./tyg.

 

 • w semestrach I – V: 152 godz./sem.
 • w semestrze VI: 86 godz./sem.

 

Egzaminy

 • semestralne: pisemny i ustny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, a z pozostałych przedmiotów ustne,
 • egzamin maturalny – deklaracja wstępna do 30 września, deklaracja ostateczna do 7 lutego – przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym: język polski, język angielski, matematyka i jeden wybrany przedmiot w zakresie rozszerzonym

 

Legitymacja

tak – na prośbę słuchacza

Indeks

tak - na prośbę słuchacza

Świadectwa

 • świadectwo ukończenia liceum na druku MEN,
 • zaświadczenie z wynikami egzaminu maturalnego wydaje OKE do 30 czerwca


Ucząc się w LO, możesz jednocześnie zdobyć zawód , będąc słuchaczem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego . Co to oznacza? Kończąc liceum – masz jednocześnie tytuł technika.


Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w NOVA Centrum Edukacyjne mają możliwość kontynuacji nauki w:
•Policealnej Szkole Zawodowej
•Policealnej Szkole Promocji Kadr
•Policealnej Szkole Medycznej


Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne podczas zapisu

·         świadectwo ukończenia gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej lub ZSZ z 2015 r.,  (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),


Wydajemy

·         zaświadczenia do ZUS-u,

·         legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

·         Europass – Paszport Językowy (po przystąpieniu do egzaminu z języka angielskiego)

 
 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188