Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Zielona Góra

Praktyki zawodowe

Etapy realizacji praktyki zawodowej:

 

1. Pobieramy wzór umowy (drukujemy 2 sztuki ) i dzienniczka praktyk w szkole

2. Przekazujemy Pracodawcy umowę . Podpisany 1 egzemplarz przynosimy do szkoły wraz z wypełnionym dzienniczkiem po zakończeniu praktyki.

4. Odbywamy praktykę wg wymiaru godzin dla danego zawodu. Program praktyk jest dostępny np.  na stronie  https://www.ore.edu.pl/2017/02/przykladowe-programy-nauczania2012/

Wyszukaj swój kierunek i odczytaj zakres obowiązków  na praktyce zawodowej.

5. W trakcie trwania praktyki zakładamy i uzupełniamy dzienniczek praktyk na podstawie programu praktyk

6. Każdy dzień na oddzielnie, wpisujemy czynności, które wykonywaliśmy, przy których asystowaliśmy; przy każdym dniu pieczątka i podpis opiekuna praktyk

 7. Na końcu dzienniczka ocena opisowa (2-3 zdania) + ocena od 1-6 + podpis opiekuna + pieczątka zakładu 

8. Słuchacz przynosi dzienniczek wraz z jednym egzemplarzem umowy do szkoły; drugi egzemplarz pozostaje u Pracodawcy

 10. Ocena z praktyk wpisywana jest przez Dyrektora do dokumentacji szkolnej

 

Słuchacz, który pracuje w zawodzie lub pracuje w zawodzie pokrewnym, gdzie wykonuje obowiązki, które narzuca podstawa programowa w danym zawodzie, może złożyć podanie do dyrektora szkoły o całkowite lub częściowe zwolnienie z praktyki zawodowej.

Słuchacz ma obowiązek rozliczenia się z praktyki zawodowej do 31 maja – jeśli ostatni semestr kończy w semestrze wiosennym lub do 31 grudnia – jeśli ostatni semestr kończy się w semestrze jesiennym.

Ocena z praktyki zawodowej jest konieczna do ukończenia szkoły. Słuchacz, który nie rozliczył się z praktyki zawodowej, może złożyć podanie o termin dodatkowy – odpowiednio do końca lutego lub końca sierpnia.na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188