Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Komunikat

Nova Centrum Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

1.     Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody; 

W szczególności, jeżeli są Państwo:

1.     Słuchaczami naszych szkół w związku z realizowaną umową o świadczenie usług edukacyjnych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

2.     podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;

3.     dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody; w przypadkach uzasadnionych przez przepisy szczegółowe np. prawa oświatowego okres ten będzie tak długi jak wymagany okres przechowywania danych dotyczących uczniów szkół

4.     przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5.     przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.     przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

7.     dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);

8.     podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w klauzulach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;

9.     Państwa dane nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego.

10.  od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: daneosobowe@nova.edu.pl


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188