Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

Bezpłatna nauka, czesne 0 zł !!!

Zajęcia realizowane są przez 2 lata, 4 semestry.

 

Szkolny plan nauczania

 

Klasa

VII

VIII

Razem

Semestr

pierwszy

drugi

trzeci

czwarty

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w poszczególnych semestrach

1.

język polski

45

45

45

45

180

2.

język angielski

27

27

27

27

108

3.

historia

18

18

18

18

72

4.

wiedza o społeczeństwie

9

9

9

9

36

5.

geografia

9

9

9

9

36

6.

biologia

9

9

9

9

36

7.

chemia

9

9

9

9

36

8.

fizyka

9

9

9

9

36

9.

matematyka

36

36

36

36

144

10.

informatyka

9

9

9

9

36

Razem

360

360

720

Godziny do dyspozycji dyrektora

9

9

9

9

36

1.

język polski

3

5

2

2

12

2

język angielski

3

2

5

2

12

2.

matematyka

3

2

2

5

12

Całkowita liczba godzin

378

378

756

 

Organizacja zajęć

Forma kształcenia

Zaoczna

Tryb kształcenia

weekendowy, wieczorowy, dzienny

Podstawa przyjęcia do szkoły

  • na semestr I klasy VI - świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub klasy szóstej szkoły podstawowej starego typu

 

Wiek słuchaczy

  • ukończone 18 lat lub ukończenie 18 roku życia w roku, w którym ma nastąpić przyjęcie do szkoły,
  • poniżej 18 roku życia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na pisemną prośbę rodziców umotywowaną trudną sytuacją dziecka

 

Długość cyklu kształcenia

4 semestry = 2 lata

Ilość godzin w semestrze

·         po 189 godzin w każdym semestrze

Egzaminy

  • semestralne: pisemny i ustny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki, z informatyki – egzamin praktyczny, a z pozostałych przedmiotów – tylko egzamin pisemny,

 

Legitymacja

tak – na prośbę słuchacza

Indeks

tak - na prośbę słuchacza

Świadectwa

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na druku MEN,
  • zaświadczenie z wynikami sprawdzianu po szkole podstawowej

 

Absolwenci szkoły podstawowej w NOVA Centrum Edukacyjne mają możliwość kontynuacji nauki w liceum ogólnokształcącym.


Rekrutacja

Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty

·         świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

·         fotografia legitymacyjna, w przypadku chęci otrzymania legitymacji,

·         kserokopia dowodu osobistego,

·         podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

Wydajemy

·         zaświadczenia do ZUS-u,

·         legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

·         Europass – Paszport Językowy (po przystąpieniu do egzaminu z języka angielskiego)

 

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188