Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik geodeta

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik geodeta

Symbol cyfrowy zawodu: 311104

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Do zadań Technika geodety należy wykonywanie pomiarów wysokościowych, obliczanie przemieszczeń, odkształceń obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz sporządzanie dokumentacji z wykonanych pomiarów.

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.


Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,

- sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,

- wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, podwykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów,

- wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości,

- zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości,

- wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w: 

- biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, 

- firmach geodezyjnych i kartograficznych, 

- organach administracji państwowej i samorządowe, 

Absolwent ma też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

K1 -Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.  )

K2 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35. )

K3 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36. )

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20       20
Łączna liczba godzin 20 0 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Geodezja ogólna 60 70     130
2 Geodezja inżynieryjna 30 30 25 25 110
3 Kataster i gospodarka nieruchomościami     30 40 70
4 Działalność gospodarcza w geodezji 15       15
5 Język obcy w geodezji       15 15
Łączna liczba godzin 105 100 55 80 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Prace obliczeniowe i kartograficzne 30 10 30 10 80
2 Geomatyka 20 10 30 10 70
3 Terenowe ćwiczenia geodezyjne   55 60 60 175
4 Dokumentacja katastralna       15 15
Łączna liczba godzin 50 75 120 95 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 175 700


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

· 3 zdjęcia legitymacyjne,

·  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu,

·  kserokopia dowodu osobistego.


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188