Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gliwice

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy:

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku 2019

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

Harmonogram egzaminów zawodowych- styczeń 2019 r (1).xls

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty oraz ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.

Dla kwalifikacji Z.15. wymagane jest aby zdający miał również długopisy lub flamastry lub kredki w 3 kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 Każdy Słuchacz ma obowiązek stawić się co najmniej 40 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i indywidualnym harmonogramem. 

  

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

  obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu

  można pobrać ze strony OKE http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/deklaracja-absolwenta

 

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

 

 PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Poniżej tabela z liczbą kwalifikacji na poszczególnych kierunkach 


SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawód

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Technik usług kosmetycznych

 

 

K1

K2

Technik bhp

K1

 

Technik rachunkowościOpis: http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png

K1

K2

Technik administracji

K1

Technik informatyk

K1

K2

K3

Opiekunka środowiskowa

K1

 

Technik geodeta

K1

K2

K3

Technik turystyki wiejskiej

K1

K2

Opiekun w domu pomocy społecznej

K1

Technik budownictwa

K1

K2, K3

Technik usług fryzjerskich

K1

K2

Technik żywienia i org.usł.gastr.

K1

K2

Kucharz

K1

Technik hotelarstwa

K1

K2

Technik organizacji reklamy

K1

K2

Technik architektury krajobrazu

K1

K2

 

 

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie

 

 

Opis: https://www.nova.edu.pl/gfx/arrow-up.gif na górę


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188