Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Poznań

Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH -  CZERWIEC 2021EGZAMIN

PISEMNY PAPIEROWY

PISEMNY - KOMPUTEROWY

PRAKTYCZNY DOKUMENTACJA

PRAKTYCZNY WYKONANIE

ELE.05

--------------------

10.06.  g. 9.00

7.06. g. 9.00

---------------------------

MED.01

--------------------

8.06. g. 9.00

-------------------------

11.06. g. 8.00

 

--------------------

 

-------------------------

11.06. g. 11.00

 

--------------------

 

-------------------------

11.06. g. 14.00

 

--------------------

 

-------------------------

11.06. g. 17.00

 

--------------------

 

-------------------------

12.06. g. 8.00

 

--------------------

 

-------------------------

12.06. g. 11.00

 

--------------------

 

-------------------------

12.06. g. 14.00

 

--------------------

 

-------------------------

12.06. g. 17.00

MED.10

--------------------

9.06. g. 9.00

-------------------------

17.06. g. 8.00

 

--------------------

 

-------------------------

17.06. g. 12.00

BD.32

--------------------

----------------------

21.06. g. 9.00

----------------------------

MS.01

22.06. g. 14.00

----------------------

------------------------

29.06. g.12.00

EE.05

22.06. g. 12.00

-----------------------

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty oraz ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.


* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 Słuchacz ma obowiązek stawić się co najmniej 40 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i indywidualnym harmonogramem. 


 

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Poniżej tabela z liczbą kwalifikacji na poszczególnych kierunkach 


 
.
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188